Листа на декани

Период Листа на декани Листа на продекани
1978-1980 проф. д-р Иван Тавчиовски – декан проф. д-р Благородна Лазаревска – продекан
1980-1982 проф. д-р Иван Тавчиовски – декан проф. д-р Благородна Лазаревска – продекан
проф. д-р Томе Туџаров – продекан
1982-1984 проф. д-р Благородна Лазаревска – декан проф. д-р Томе Туџаров – продекан
проф. д-р Мирослава Стевановиќ – продекан
1984-1986 проф. д-р Иван Тавчиовски – декан проф. д-р Ефтим Мирчев – продекан
доц. д-р Олга Серафимова – продекан
1986-1988 проф. д-р Иван Тавчиовски – декан проф. д-р Томе Туџаров – продекан
проф. д-р Ефтим Мирчев – продекан
1988-1990 проф. д-р Ефтим Мирчев – декан проф. д-р Тодор Бојаџиев – продекан
доц. д-р Слободан Лазаревски – продекан
1990-1992 проф. д-р Ефтим Мирчев – декан проф. д-р Тодор Бојаџиев – продекан
доц. д-р Слободан Лазаревски – продекан
1992-1994 проф. д-р Методи Симовски – декан проф. д-р Марија Накова – продекан
проф. д-р Слободан Лазаревски – продекан
1994-1996 проф. д-р Методи Симовски – декан проф. д-р Марија Накова – продекан
1996-1998 проф. д-р Методи Симовски – декан проф. д-р Марија Накова – продекан
проф. д-р Ерол Шабанов – продекан
1998-2001 проф. д-р Марија Накова – декан проф. д-р Ерол Шабанов – продекан
проф. д-р Мила Мирчева – продекан
2001-2005 проф. д-р Марија Накова – декан проф. д-р Јордан Јанев – продекан
проф. д-р Ерол Шабанов – продекан
проф. д-р Мирослава Стевановиќ – продекан
2005-2009 проф. д-р Марија Накова – декан проф. д-р Миле Царчев – продекан
проф. д-р Ана Миновска – продекан
проф. д-р Александар Грчев – продекан
2009-2012 проф. д-р Александар Грчев – декан проф. д-р Ќиро Ивановски – продекан
проф. д-р Мира Јанкуловска – продекан
доц. д-р Владо Ванковски – продекан (до 2010 година)
доц. д-р Даница Поповиќ Моневска – продекан (од 2010 година)
2012 -2013 проф. д-р Љубен Гугувчевски в.д. декан проф. д-р Даница Поповиќ Моневска – в.д. продекан
проф. д-р Мирјана Поповска – в.д. продекан
доц. д-р Илијана Муратовска– в.д. продекан
2013-2017 проф. д-р Љубен Гугувчевски – декан проф. д-р Даница Поповиќ Моневска – продекан
проф. д-р Мирјана Поповска – продекан
доц. д-р Илијана Муратовска– продекан
мај–октомври 2017 проф. д-р Мирјана Поповска – в.д. декан проф. д-р Даница Поповиќ Моневска – в.д. продекан
проф. д-р Никола Гиговски – в.д. продекан
доц. д-р Илијана Муратовска– в.д. продекан
ноември-декември 2017 проф. д-р Ќиро Ивановски – в.д. декан проф. д-р Мира Јанкуловска – в.д. продекан
проф. д-р Силвана Георгиева – в.д. продекан
проф. д-р Соња Апостолска – в.д. продекан
декември 2017 проф. д-р Ќиро Ивановски – декан проф. д-р Мира Јанкуловска –продекан
проф. д-р Силвана Георгиева –продекан
проф. д-р Соња Апостолска –продекан

Во мандатниот период од 1974-1976 г., декан на Медицинскиот факултет бил проф. д-р Иван Тавчиовски од Стоматолошкиот отсек на факултетот.

Во деканската управа на Медицинскиот факултет, во мандатниот период 1976-1978, продекан бил доц. д-р Ѓорѓи Симов, наставник од Стоматолошкиот отсек на факултетот.