Каталог и тарифник на услуги

На  линкот може да ги најдете сите услуги кои ги нуди Универзитетот Св. Кирил и Методиј и неговите членки. Со избор на Стоматолошкиот факултет од понудено мени, можете да ви видите сите услуги кои ги нуди Факултетот додека пак со избор на поединечна услуга од списокот, можете да ја видите целата постапка, предвидените документи, надлежности, како и правни лекови за секоја од понудените услуги.

Корисниците на услугите на Факултетот, потребно е да го имаат во предвид и тарифникот за висина на надоместоците за извршени образовни, административни и други услуги што ги плаќаат студентите и специјализантите на Стоматолошкиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје за прв, втор и трет циклус на студии и специјализации