Кадровски одбор

Надлежности на Кадровскиот одбор се:

 • По предлог на соодветната катедра, му предлага на Наставно-научниот совет распишување на конкурс за пополнување нови места за избор во наставно-научни, научни звања и избор на асистенти-докторанди
 • На Наставно-научниот совет му предлага рецензентски комисии за избор во звања
 • Доставува предлог до Наставно-научниот совет за согласност за ангажирање наставници од други факултети во рамки на УКИМ и од други универзитети за реализација на наставата на студиските програми на Факултетот
 • Доставува предлог до Наставно-научниот совет за согласност за ангажирање наставници од Факултетот за реализација на наставата на студиските програми на другите факултети во рамки на УКИМ и на други универзитети.
 • Доставува предлог до Наставно-научниот совет за одобрување на платени и неплатени отсуства, подолги од 30 дена, на наставно-научни, научни работници, соработници и асистенти-докторанди на Факултетот
 • Одборот разгледува и други прашања за кои ќе биде овластен од деканот или од Наставно-научниот совет на Факултетот.

 

Состав на Кадровскиот одбор:

 • Проф. д-р Ќиро Ивановски, претседател
 • Проф. д-р Маја Пандилова
 • Проф. д-р Марија Стевановиќ
 • Проф. д-р Соња Апостолска
 • Проф. д-р Весна Коруноска Стевковска
 • Проф. д-р Лидија Кануркова
 • Проф. д-р Борис Величковски
 • Проф. д-р Алберто Бенедети
 • Проф. д-р Мира Јанкуловска
 • Доц. д-р Сашо Еленчевски
 • Проф. д-р Марија Пеева Петреска