Предмети кои се слушале во летниот семестар 2017/18 – 6 годишни

 

II семестар
Физиологија 1 23.01.2019
Хистологија 24.01.2019
Анатомија на вилици и заби 28.01.2019 превземи
Дентални материјали 29.01.2019
Хистологија 31.01.2019
Анатомија 04.02.2019

 

IV семестар
Патофиза 23.01.2019
Епидемиологија 24.01.2019
Фармакологија 25.01.2019
Патолошки основи на болеста 28.01.2019
Неврологија 29.01.2019
ПМП-парцијална 30.01.2019
Орална хигиена 01.02.2019

 

VI семестар
Хирургија 24.01.2019
Превентивна стоматологија 25.01.2019 превземи
Кожно 28.01.2019
Клиничка РТГ 29.01.2019
Претклиничка фиксна 2 01.02.2019 превземи
Претклиничка ендодонција 04.02.2019 превземи

 

VIII семестар
Орална хирургија

24.01.2019

превземи
Претклиничка пародонтологија

25.01.2019

превземи

Орална патологија 2

28.01.2019

превземи
КМП парцијална

30.01.2019

превземи
Ортодонција 1

01.02.2019

превземи
Клиничка кариологија 2

04.02.2019