Испити кои се слушале во зимскиот семестар 2018/19 – ССС

I семестар
1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Медицинска етика и психологија 25.01.2019
Орална биохемија и физиологија 28.01.2019
Анатомија со дентална морфологија 29.01.2019
Ергономија 30.01.2019
Професионализам и тимска работа 04.02.2019
2-ра декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Медицинска етика и психологија 05.02.2019
Орална биохемија и физиологија 06.02.2019 превземи
Анатомија со дентална морфологија 07.02.2019
Ергономија 08.02.2019
Медицинска информатика во договор со наставник

 

III семестар
1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Стоматолошки материјали 25.01.2019
Стоматолошка фармакологија 28.01.2019
Превентивна стоматологија 29.01.2019
Забоздравство во заедницата 30.01.2019
Контрола на преносливи инфекции 31.01.2019
Клиничка орална хигиена 01.02.2019
2-ра декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Стоматолошки материјали 05.02.2019
Стоматолошка фармакологија 06.02.2019
Превентивна стоматологија 07.02.2019
Забоздравство во заедницата 08.02.2019
Контрола на преносливи инфекции 11.02.2019 превземи

 

V семестар
1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Детска стоматологија 25.01.2019
Ургентни состојби во стоматологијата 28.01.2019
Стоматолошка протетика 29.01.2019 превземи
Дентална патологија 30.01.2019
Орална фокална инфекција 31.01.2019
Дентална имплантологија 01.02.2019
2-ра декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Детска стоматологија 05.02.2019
Ургентни состојби во стоматологијата 06.02.2019
Стоматолошка протетика 07.02.2019
Дентална патологија 08.02.2019
Орална фокална инфекција 11.02.2019
Дентална имплантологија 12.02.2019