Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/19 – 6 годишни

I семестар
1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Медицинска етика и психологија 24.01.2019
Англиски јазик 25.01.2019
Медицинска хемија 28.01.2019
Анатомија 1 29.01.2019
Биологија 30.01.2019
2-ра декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Англиски јазик 04.02.2019
Биофизика 05.02.2019
Анатомија 1 06.02.2019
Медицинска етика и психологија 07.02.2019 превземи
Биохемија 08.02.2019
Биологија 11.02.2019

 

III семестар
1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Општа патологија 23.01.2019
Изборен 24.01.2019
Микробиологија 25.01.2019
Физиологија 2 28.01.2019
Егономија 29.01.2019 превземи
2-ра декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Општа патологија 04.02.2019
Претклиничка мобилна протетика 05.02.2019 превземи

превземи1

Микробиологија 06.02.2019
Физиологија 2 07.02.2019
Орална биохемија 1 08.02.2019

 

 

V семестар
1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
ОРЛ 23.01.2019
Интерна медицина 24.01.2019
Инфектологија 25.01.2019
Претклиничка фиксна протетика 1 28.01.2019 превземи
2-ра декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
ОРЛ 04.02.2019
Интерна медицина 05.02.2019
Педијатрија 06.02.2019
Претклиничка кариологија 07.02.2019
Основи на клиничка радиологија 08.02.2019
Гнатологија 11.02.2019 превземи