Информираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати

Share This Book

Similar Titles

"The only limits for tomorrow are the doubts we have today." - Pittacus Lore, The Power of Six

Информираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати

Author: Милан Нацевски
Pages: 92
Category: Магистерски труд
Publisher: Стоматолошки факултет, Скопје
Subject:
Country:
Publication Date: 2019
Finished? No
Signed? No
First Edition? No

Purchase this title at: