Информација за координатори на ЕКТС

КООРДИНАТОР НА ЕКТС НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Проф. д-р С. Пешевска
ДОКТОРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРОФЕСОР КООРДИНАТОР НА ЕКТС                  СТУДЕНТ КООРДИНАТОР НА ЕКТС 
I ГОДИНА Проф. д-р Ќ. Ивановски Наташа Трајковска

Мартина Анастасовска

II ГОДИНА

 

Проф. д-р С. Пешевска Ана Стратрова

Дијана Пејовска

III ГОДИНА Проф. д-р С. Апостолска Раив Стругалиа

Миран Исмаили

IV ГОДИНА Проф. д-р М. Јанкуловска Бојан Попоски

Рената Стефанова

V ГОДИНА Проф. д-р С. Георгиева Јован Крлев

Стефан Попов

 

Координатор на ЕКТС на студентите од студиската програма за стручни забни техничари е раководителот на програмата – проф. д-р Билјана Каупушевска

 

Координатор на ЕКТС на студентите од студиската програма за стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози е раководителот на програмата – проф. д-р Златко Георгиев