Известување за одбрана на магистерски труд на д-р Христи Доковска

Ве известуваме дека на ден 17.07.2019 година, д-р Христи Доковска ќе го брани магистерскиот труд  под наслов:

“Орална халитоза-показател на оралното здравје “

Во амфитеатарот на Стоматолошки факултет во Скопје со почеток  од 09:00 часот.

 

ИЗГОТВИЛ:

Сузана Василевска

Д Е К А Н

Проф. д-р Ќиро Ивановски с.р.