Известување за настава по предметот Претклиничка ендодонција

Почитувани колеги,

Во прилог се методските единици по предметот  Претклиничка ендодонција кои треба да ги совладате од  учебникот Ендодонција – Соња Еленчевска Апостолска, Василка Ренџова

Одржани предавања

Воведни напомени и развојни фази на ендодонцијата

Планирање на ендодонтски третман

Анатомо-морфолошки карактеристики на ендодонтскиот простор

Ендодонтски инструменти – рачни, машински и ултразвучни

Трепанација по групи на заби

Екстирпација на забната пулпа

Одонтометрија

Принципи на ендодонтската терапија при работа на витални и авитални заби

Предавања кои требаа да се одржат

Рачни методи за обработка на коренскиот канал

Машински методи и техники на обработка на коренскиот канал

Иригација на коренскиот канал, средства и начин на примена

Значење на smear layer и начин на негово отстранување

Медикаменти во ендодонтската терапија – видови и начин на примена

Полнење на коренскиот канал – услови и задачи

Техники на полнење на коренските канали

 

Предавањата се водич за најзначајните акценти од материјалот, а бидејќи коренсподираат со учебникот треба истите да ги совладате. Истото важи и за веќе одржаните предавања.

Што се однесува до практичната настава ќе ви биде надокнадена кога ке се створат услови за истата.

Ви стојам на располагање за дополнителни консултации.

Со почит,

Проф. д-р Соња Апостолска

One Reply to “Известување за настава по предметот Претклиничка ендодонција”

Comments are closed.