Запишување оценки во индекс – Претклиничка пародонтологија

Се известуваат студентите кои ги положиле колоквиумите по предметот Претклиничка пародонтологија и ги извршиле сите предвидени обврски дека запишувањето на оценките во индекс ќе биде на ден 5.6.2018 (вторник) од 12-14 часот во Деканатот на Факултетот.

 

проф. д-р Ќиро Ивановски