Трета испитна сесија (ЕСЕНСКА) – ССС

Есенски испитен рок (предмети  од зимски и од летен семестар  во I година во учебната 2018/19)

Испитите кои ќе се полагаат писмено со тестови- од  8-9   часот, библиотека

Пон.26.8

втор. 27.8 четв.29.8 пет.30.8 Пон.02.9 Втор. 03.9 Сред.04.9 Четв.05.9 Пет.06.9 Втор.10.9
Анатомија

Со дентал.

Морфол.

Орална биохемија Ергономија

10-12

(Амф.2)

Мед. етика

8-10

(Амф. 2

Професионализм и тимско работење информатика Орал. Хистолог.

и ембриол

Орална микробиол. Основи на орал.

хигиена

Исхрана и орал. здравје

 

Среда 11.,09

Четврток 12.09
Англиски јазик

Мед. документација

 

Есенски испитен рок (предмети  од зимски и од летен  семестар во  II година во учебната 2018/19)

Испитите кои ќе се полагаат писмено со тестови- од  9-10   часот, библиотека

Пон.26.8

втор. 27.8 четв.29.8 пет.30.8 Пон.02.9 Втор. 03.9 Сред.04.9 Четв.05.9 Пет.06.9 Втор.10.9
Клиничкаорална

хирур .

Стоматоло.

Фармакол.

Превентивна

Стоматол.

Контла на преносливи

инфекции

Стомато.материјали Забоздравство Интерна медицина

Орал.патоогија и медицина

Пародонтологија Пациенти со посеб. потреби

 

Среда 11.,09

Четврток 12.09
Менаџмент во стоматологијата

 

 

 

 

Есенски испитен рок (предмети  од зимски и од летен семестар во  III година во учебната 2018/19)

Испитите кои ќе се полагаат писмено со тестови- од  10-11   часот, библиотека

Пон.26.8

втор. 27.8 четв.29.8 пет.30.8 Пон.02.9 Втор. 03.9 Сред.04.9 Четв.05.9 Петок 06.09
Стоматол. протетика Дентал. патологија Детска стоматологија Ургентни

Состојби

Орална фокална инфекција Ортодонција Орална хирургија Максилофац.

хирургија

Падиенти со ризик

 

Втор. 10.09

Среда 11.09
Стоматол РТГ