Втора колоквиумска недела 2018/2019

 

I семестар

II колоквиумска недела

Заботехнички апарати и инструменти

11.01.2019г.

превземи
Пародонтологија

14.01.2019г.

превземи
Анатомија и физиологија на џвакален систем

16.01.2019г.

превземи
Медицинска етика и психологија

18.01.2019г.

превземи
Реконструктивни дентални процедури

21.01.2019г.

превземи
Морфологија на заби 1

23.01.2019г.

Англиски јазик

24.01.2019г.

 

III семестар

II колоквиумска недела

Технологија на фиксни протези (мостови)

11.01.2019г.

превземи

Ортодонција 1

14.01.2019г.

превземи
Технологија на заботехнички  материјали

16.01.2019г.

превземи
Менаџмент во стоматологија

18.01.2019г.

превземи

 

 V семестар

II колоквиумска недела

Технологија на мобилни протези (Т.П.)

11.01.2019г.

превземи
Стоматолошка керамика

14.01.2019г.

превземи
Вилично реконструктивна протетика

16.01.2019г.

Скелетирана парцијална протеза

18.01.2019г.

превземи
Гереонтостоматологија

21.01.2019г.