Библиотечниот одбор

Надлежности на Библиотечниот одбор се:

 • Разгледува прашања воврска со набавка на книги, стручни списанија и друга стручна литература и библиотечен материјал на предлог на катедрите и доставува предлог до Одборот разгледува и други прашања за кои ќе биде овластен од деканот или од Наставно-научниот совет на Факултетот.
 • Соработува со други библиотеки од земјата и странство
 • Разгледува барања на студенти и специјализанти во врска со користењето на учебници, учебни помагала и останатата стручна литература на библиотеката и доставува мислење до надлежните органи на факултетот.
 • Во соработка сo библиотеката, подготвува разни извештаи за потребите на Факултетот, Народната Универзитетска Библиотека ,,Св. КлиментОхридски’’ и други институции воземјата.
 • Одборот разгледува и други прашања за кои ќе биде овластен од деканот или од Наставно-научниот совет на Факултетот.

Состав на Библиотечниот одбор:

 • Проф. д-р Билјана Капушевска, претседател
 • Проф. д-р Снежана Пешевска
 • Проф. д-р Златко Георгев
 • Проф. д-р Никола Гиговски
 • Проф. д-р Јулијана Николовска
 • Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска
 • Бојан Попоски